OBCHODNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JUNIOR/SENIOR/PROFESSIONAL ANIMAL TRAINER

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále "Obchodní podmínky") upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o účasti na vzdělávacím programu (dále "Smlouva") uzavírané mezi společností Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o., se sídlem: Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČO: 05016371, spisová značka: C 257058 vedená u Městského soudu v Praze (dále "Poskytovatel") a fyzickou osobou (dále "Student") prostřednictvím internetových stránek provozovaných na internetové adrese https://www.scucka.com/ (dále "Web").

1.2 Na základě smlouvy se Poskytovatel zavazuje za podmínek této Smlouvy poskytnout Studentovi vzdělávací služby v rámci vzdělávacího programu, k němuž se Student přihlásil a který je specifikovaný na Webu, a Student se za to zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu dle ceníku uvedeného na Webu.

1.3 Ujednání Obchodních podmínek se vztahují na Studenty (objednatele), kteří jsou spotřebiteli.

1.4 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

1.5 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

2 POSKYTOVANÉ VŽDĚLÁVACÍ PROGRAMY

2.1 Poskytované vzdělávací programy jsou uvedeny na Webu (dále "Vzdělávací program"). Jedná se o Vzdělávací programy: Junior Animal Trainer, Senior Animal Trainer a Professional Animal Trainer.

2.2 Poskytovatel má právo jednostranně měnit termíny výukových víkendů a upravovat čas a místo konání výuky v rámci Vzdělávacího programu.

2.3 Student musí splnit podmínky stanovené ve specifikaci Vzdělávacího programu k účasti na něm. Student se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k ověření splnění takových podmínek.

2.4 Po úspěšném dokončení Vzdělávacího programu Poskytovatel vystaví Studentovi certifikát o úspěšném absolvování Vzdělávacího programu.

3 PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace Vzdělávacích programů umístěná na webu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto Poskytovatel nemá povinnost uzavřít Smlouvu ohledně těchto Vzdělávacích programů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Pro objednání Vzdělávacího programu vyplní Student formulář přihláška na Webu na internetové stránce konkrétního Vzdělávacího programu, ohledně kterého má být uzavřena Smlouva s Poskytovatelem (dále "Přihláška").

3.3 Přihláška Studenta se považuje za závaznou objednávku k účasti na Vzdělávacím programu až okamžikem uhrazení zálohy nejméně ve výši specifikované na Webu na internetové stránce konkrétního Vzdělávacího programu. V případě, že záloha nebude uhrazena, k Přihlášce se nepřihlíží.

3.4 V Přihlášce je Student povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Studentem v Přihlášce jsou Poskytovatelem považovány za úplné a správné.

3.5 Smlouva je uzavřena až v okamžiku akceptace závazné objednávky Studenta ze strany Poskytovatele, a to doručením přijetí objednávky (akceptací) Poskytovatelem na e-mailovou adresu Studenta uvedenou v Přihlášce. Přijetí objednávky předchází zaplacení ceny Vzdělávacího programu.

3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo Smlouvu neuzavřít. V případě, že Smlouva nebude uzavřena, vrátí Poskytovatel uhrazenou zálohu Studentovi. Poskytovatel zejména neuzavře Smlouvu se Studentem, pokud již byla naplněna kapacita Vzdělávacího programu.

3.7 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny Vzdělávacího programu na Webu nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen poskytnout Studentovi Vzdělávací program za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Studentovi bylo již zasláno přijetí objednávky (akceptace).

3.8 Neuhradí-li Student cenu Vzdělávacího programu řádně a včas, Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Studentem zaniká. Okamžikem zániku Smlouvy se započítává nárok Poskytovatele na smluvní pokutu dle čl. 4 odst. 4.5 těchto Obchodních podmínek proti nároku Studenta na vrácení uhrazené zálohy. Oba nároky se tímto v celém rozsahu ruší.

4 PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTA

4.1 Student se zavazuje, že nebude výukové materiály poskytnuté v rámci Vzdělávacího programu jakkoliv reprodukovat, sdělovat, zveřejňovat, či využívat pro komerční účely.

4.2 Student se zavazuje:

  1. Řídit se pokyny Poskytovatele v průběhu konání celého Vzdělávacího programu;
  2. Nepodvádět během závěrečných zkoušek Vzdělávacího programu;
  3. Chovat se v souladu s Etickým kodexem Vzdělávacího programu, který je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek, a to i po skončení Vzdělávacího programu;
  4. Nebýt pod vlivem (jakýchkoli) drog nebo alkoholu v době účasti na Vzdělávacím programu; a
  5. Nepořizovat záznamy Vzdělávacího programu prostřednictvím jakýchkoli médií (např. audio, obraz nebo fotografie).

4.3 V případě porušení některého ustanovení odst. 4.2 těchto Obchodních podmínek může být Student vyloučen s okamžitou účinností ze Vzdělávacího programu. Okamžikem vyloučení zbývající část ceny Vzdělávacího programu propadá ve prospěch Poskytovatele jakožto smluvní pokuta.

4.4 V případě porušení odst. 4.2 písm. c) těchto Obchodních podmínek po skončení Vzdělávacího programu může Poskytovatel certifikát o jeho úspěšném absolvování zneplatnit. Student má v takovém případě povinnost odevzdat zneplatněný certifikát Poskytovateli, a to do 10 dnů od doručení oznámení o zneplatnění certifikátu.

5 CENA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena Vzdělávacího programu je uvedena v ceníku na Webu.

5.2 V ceně Vzdělávacího programu jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související se Vzdělávacím programem. V ceně Vzdělávacího programu však nejsou zahrnuty další služby a jiné náklady Studenta, např. cestovné, stravné, ubytování.

5.3 Záloha je splatná bezhotovostně na účet 274588972/0300, nebo v hotovosti.

5.4 Cena Vzdělávacího programu je splatná nejpozději před začátkem Vzdělávacího programu bezhotovostně na účet: 274588972/0300, nebo v hotovosti.

5.5 Poskytovatel má právo na smluvní pokutu do výše uhrazené zálohy v případě, že Student neuhradí řádně a včas celou cenu Vzdělávacího programu.

5.6 Do 10 (deseti) dnů poté, co bude uzavřena Smlouva, Poskytovatel doručí Studentovi řádný daňový doklad na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, tedy zejména občanským zákoníkem a v případě, že je objednatelem spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH ZE SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

7.1 Uzavřená smlouva bude uložena u Poskytovatele s tím, že Poskytovatel k ní objednateli umožní přístup k jeho výzvě.

7.2 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

7.3 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny na Webu v záložce "JAK SE PŘIHLÁSIT".

7.5 Student má právo zjistit chyby vzniklé při zadávání dat do Přihlášky v e-mailu, který mu bude Poskytovatelem doručen po podání Přihlášky. E-mail bude obsahovat veškeré zadané údaje ke kontrole. Student má právo opravit chyby Přihlášky, a to prostřednictvím kontaktování Poskytovatele.

7.6 Pro Poskytovatele neexistují žádné kodexy chování, které jsou pro něj závazné. Poskytovatel ani dobrovolně nedodržuje jakékoliv jiné kodexy chování.

7.7 Poskytovatel neprodleně Studentovi prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdí obdržení objednávky. Za potvrzení obdržení objednávky se považuje i doručení přijetí objednávky (akceptace) Poskytovatelem Studentovi dle odst. 3.5.

7.8 Poskytovatel poskytne Studentovi v textové podobě kromě znění smlouvy (přijetí objednávky (akceptace)) i znění těchto Obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku obsaženého v potvrzení objednávky.

7.9 V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Student nemůže odstoupit od Smlouvy (využití volného času), jelikož Poskytovatel Vzdělávací program (plnění) poskytuje v určeném (rezervovaném) termínu.

7.10 Student prohlašuje, že veškerá sdělení Poskytovatele vůči Studentovi byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.

7.11 Poskytovatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči Studentovi jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.

7.12 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Studentem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Student podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OCHRANA KNOW-HOW POSKYTOVATELE

8.1 Uzavřením Smlouvy Poskytovatelem a Studentem není jakýmkoliv poskytnutím licence ke know-how, za které se považují veškeré informace, mimo jiné know-how, koncepty, metodologie, filozofie, postupy a další informace přímo nebo nepřímo související se vzdělávacími programy vyvinutými a organizovanými Poskytovatelem, zejména know-how vztahující se ke Vzdělávacímu programu (dále "Know-How"), Studentovi ze strany Poskytovatele.

8.2 Student se zavazuje dodržovat mlčenlivost o Know-How. Zejména Know-how nesdělí, nezveřejní ani nevyužije bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

9 NÁHRADA ŠKODY

9.1 Student je srozuměn s tím, že jeho účast na Vzdělávacím programu zahrnuje prvek rizika pro něj samotného, pro zvířata, ​​ostatní účastníky, přítomné rodinné příslušníky a hosty, což zahrnuje zejména rizika onemocnění, pádů a zranění při kontaktu s ostatními účastníky, se zvířaty, nebo vnitřním/vnějším vybavením a okolím jakéhokoli zařízení, kde Vzdělávací program probíhá.

9.2 Poskytovatel nenese vůči Studentovi odpovědnost za zranění, ztráty, nároky a škody jakékoli povahy, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních výloh a poplatků za konzultanty, vyplývající z jeho/její účasti ve Vzdělávacím programu (zejména újmy vzniklé vlastní vinou, vinou chování zvířat, či vinou osob odlišných od Poskytovatele).

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost Poskytovatele vůči Studentovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Studenta plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva a Obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení Smlouvy a Obchodních podmínek, jakož i záležitosti ve Smlouvě a Obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

11.2 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.

Příloha č. 1 – Etický kodex

- Buďte ohleduplní, slušní, zdvořilí a respektující ve slovech a skutcích, soukromě i veřejně, vůči všem studentům, absolventům Vzdělávacího programu, vůči Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o. (lektoři, trenéři, asistenti) a ostatním osobám

- Jakákoliv forma fyzického, psychického či sexuálního nátlaku, hrozeb, zastrašování, šikany či násilí a rovněž také zjevná nebo skrytá diskriminace, ať soukromě nebo veřejně, je nepřípustná.

- Jakékoliv hrubé zacházení nebo týrání zvířat je nepřípustné.

- Při nakládání s jakýmikoliv zdroji, materiály, či informacemi vždy respektujte příslušná duševní a jiná práva osob k těmto se vztahující. Zajistěte si příslušný souhlas s užitím (je-li takový potřeba) a poté vždy uveďte nejméně označení autora a zdroj.

- Vždy jednejte tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména pana Jiřího Ščučky nebo společnosti Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o.