Obchodní podmínky   

1. Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.scucka.com/obchod

Prodávající

Jiří Ščučka - Animal Trainer Academy, s.r.o.
IČO: 05016371

Kupující

je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o koupi zboží.

Kupující učiněním objednávky , vyplněním údajů a jejím odesláním akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.


2. Objednávka zboží
Zboží na stránkách www.scucka.com/obchod je katalogem běžně dodávaného zboží.

Dodavatel -prodávající -nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Zákazník si na webových stránkách vybere zboží , vloží jej do košíku, vyplní všechny požadované údaje v e-objednávce a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Teprve potvrzení objednávky dodavatelem je považováno za uzavření kupní smlouvy.

Zboží je možno objednat také telefonicky nebo emailem.

Osobní údaje zákazníka jsou nevyhnutelné , abychom mohli uzavřít kupní smlouvu.

V případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, kupní smlouvu uzavřít nemůžeme.

Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v samostatné sekci www.scucka.com/ochrana-osobnich-udaju


3. Doprava zboží:

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, přes Zásilkovnu či přes dopravce GLS nebo je možný osobní odběr na adrese Řepčice 168, 251 69 Velké Popovice.

O dopravu zboží do Polska se postará Przeszylkownia.

Cena dopravy je specifikována na stránce www.scucka.com/cenik-doprava

Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů (pokud je skladem) od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je upravováno na přání zákazníka, je lhůta dodání zpravidla delší (2-6 týdnů).
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce


4. Odstoupení od smlouvy.

Zrušení objednávky:

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku. Postup v případě odstoupení od smlouvy:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod.jiri@scucka.com . Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky


5. Vrácení a výměna zboží

Kupující má právo na své náklady na vrácení nebo výměnu bezvadného zboží a to do 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení nebo výměny bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu bude vrácena Kupní cena zkrácená o poštovné a balné platné v době dodávky zboží. Na zboží zakoupené v sekci výprodeje se právo na vrácení nebo výměnu bezvadného zboží nevztahuje.

O vrácení nebo výměně nás informujte písemně na email obchod.jiri@scucka.com.

Peníze vracíme bankovním převodem na Váš účet, číslo účtu přiložte ke zboží spolu s dokladem o zakoupení a Vašimi kontakty vč. telefonního čísla.

Zboží na výměnu nebo vrácení uplatněte na adrese výdeje zboží (zasláním nebo osobně)

Kateřina Novotná, Řepčice 168, 25169 Velké Popovice

Dobírkou nebude přijato


6. Reklamace zboží

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené Zboží, kontaktujte nás e-mailem (je třeba uvést Vaše jméno, adresu a název reklamovaného zboží) a my se pokusíme závadu odstranit odbornou poradou nebo se s Vámi dohodneme na dalším postupu.

Reklamace se uplatňuje na adrese výdeje zboží: 


Přiložte doklad o zakoupení zboží.

Za situace, kdy je zboží zasíláno Prodávajícímu na reklamační opravu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Náklady na zaslání zboží nese zákazník. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Dobírkou nebude přijato. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, resp. zašle zboží poštou zpět Kupujícímu.

Nárok na uplatnění reklamace nevzniká mimo jiné v případě: používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci. Reklamce dále nevzniká, pokud je Zboží mechanicky poškozené spotřebitelem nebo by byla podána na součásti výrobku podléhající přirozenému opotřebení .Pokud byla Reklamace neoprávněná (viz předcházející bod), účtuje Prodávající Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná část tak se záruční doba vztahuje k původnímu zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.


7. Ochrana osobních dat

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v samostatné sekci www.scucka.com/ochrana-osobnich-udaju


8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. O změnách bude informovat na internetových stránkách www.scucka.com.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.