Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych wynikający z obowiązujących przepisów prawa wskazujemy, że administratorem przekazywanych danych osobowych objętych zgłoszeniem jest:

-Jiří Ščučka, se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ: 12093131, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Kutné Hoře,

-Jiří Ščučka - Animal Training Academy, s.r.o., se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, IČ.: 05016371, zapsané u Obchodního soudu v Praze, C 257058 vedená u Městského soudu v Praze

-Jiří Ščučka - Animal Training Center, s.r.o., se sídlem Křečovice 7, 285 04, Onomyšl, IČ.: 07128959, se sídlem Křečovice 7, 285 04 Onomyšl, zapsavé u Obchodního soudu v Praze, C 294649 vedená u Městského soudu v Prazeb)

zwany dalej organizatorem.

Organizator przetwarza dane osobowe uczestników kursu objęte zgłoszeniem do szkolenia, tj.:

imię i nazwisko

nazwa firmy

adres

e-mail

telefon kontaktowy

informacje o zwierzęciu (rasa, data urodzenia, płeć)

informacje o osobie towarzyszącej.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu.

Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest konieczność wykonania umowy zawartej z uczestnikami kursu,

ponadto dane osobowe uczestnika szkolenia w postaci jego wizerunku mogą być wykorzystywane przez organizatora za zgodą uczestnika poprzez rozpowszechnianie jego wizerunku w serwisie internetowym www.scucka.com lub FB oraz w materiałach reklamowych w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez organizatora.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora przez okres niezbędny dla zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdej chwili żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Uczestnik może również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie danych osobowych, co do których uczestnik seminarium wyraził zgodę na ich przetwarzanie, uczestnik może cofnąć zgodę, co nie wpłynie na legalność ich przetwarzania przed cofnięciem zgody.

We wszelkich kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych niniejszym regulaminem można się skontaktować z organizatorem seminarium.